Informacja prawna

Od dnia 25 maja 2018 roku na terytorium UE obowiązuję Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

W związku z tym informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Pani/Pana dane na najwyższym poziomie, uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy. 

Zebraliśmy dla Pani/Pana najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zwany dalej „Administratorem”. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu mail daneosobowe.bsa@barlinek.com lub poczty tradycyjnej skierowanej na adres Administratora.

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji za pośrednictwem Platformy B2B umowy o współpracy, m.in. składaniem i przyjmowaniem zamówień, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) a w razie wyrażenia odpowiedniej zgody, także w celu udziału w organizowanych przez Administratora Programach motywacyjnych. (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes: promowanie produktów i usług Administratora).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych (w tym podmioty i pracownicy Grupy Barlinek) na podstawie podpisanych umów powierzenia lub upoważnień, dostawcy systemów  informatycznych, w tym obsługujący Platformę, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy będącej podstawa współpracy, w razie wyrażenia zgody na udział w Programach do momentu jej wycofania/ lub zakończenia Programu, do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, a po tym okresie każdorazowo przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz wniesienia skargi do odpowiednich organów państwowych (PUODO), a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez skierowanie odpowiedniego oświadczenia na adres Administratora lub za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: daneosobowe.bsa@barlinek.com

Администратором Ваших персональных данных является Барлинек С.А. местонахождение г. Кельце, Ал. Солидарность 36, 25-323 Польша, именуемый в дальнейшем «Администратор». В случае возникновения вопросов, связанных с обработкой данных, не стесняйтесь обращаться по адресу электронной почты: alina.pavlova@barlinek.com

Указанные персональные данные обрабатываются с целью реализации через Платформу B2B договора о сотрудничестве, в частности, с целью подачи и приема заказов, (ст. 6 п. 1 буква b) RODO (исполнение договора), а в случае выражения соответствующего согласия, также с целью участия в  Мотивационных программах, организованных Администратором  (ст. 6 п. 1 буква a) RODO (согласие).

Получателями Ваших персональных данных будут субъекты, уполномоченные на обработку персональных данных (в том числе субъекты Группы Барлинек (Grupa Barlinek - ООО Барлинек Рус Трейд)) на основании подписанных договоров поручения, поставщики информационных систем, в том числе, обслуживающие Платформу, а также субъекты, уполномоченные получать данные на основании положений законодательства. Ваши персональные данные будут храниться до истечения срока действия договора, являющегося основой сотрудничества, в случае выражения согласия на участие в Программах до момента его отмены / окончания Программы, до момента возражения против обработки в целях прямого маркетинга, и после этого периода времени, в течение которого положения законодательства предписывают хранение данных, однако, не короче, чем в течение срока давности для предъявления возможных претензий.

В связи с обработкой персональных данных Вам предоставляется право доступа к данным, изменения данных, удаления данных, ограничения обработки данных, передачи данных, право возразить против обработки Ваших данных для нужд прямого маркетинга, а также подать жалобы в соответствующие государственные органы, также право отозвать в любое время предоставленное согласие.

Адміністратором Ваших персональних даних є Барлінек С.А. місцезнаходження м.Кєльце, Ал. Солідарність 36, 25-323 Польща, що іменується надалі «Адміністратор». У разі виникнення питань, пов'язаних з обробкою даних, не соромтеся звертатися за адресою електронної пошти: oleg.dmitruk@barlinek.com

Зазначені персональні дані обробляються з метою реалізації через Платформу B2B договору про співпрацю, зокрема, з метою подачі і прийому замовлень, (ст. 6 п. 1 буква b) RODO (виконання договору), а в разі висловлення відповідної згоди, також з метою участі в Мотиваційних програмах, організованих Адміністратором (ст. 6 п. 1 буква a) RODO (згоду).

Одержувачами Ваших персональних даних будуть суб'єкти, уповноважені на обробку персональних даних (в тому числі суб'єкти Групи Барлінек (Grupa Barlinek - Барлінек Інвест)) на підставі підписаних договорів доручення, постачальники інформаційних систем, в тому числі, які обслуговують Платформу, а також суб'єкти, уповноважені отримувати дані на підставі положень законодавства. Ваші персональні дані будуть зберігатися до закінчення терміну дії договору, що є основою співпраці, в разі висловлення згоди на участь в Програмах до моменту його скасування / закінчення Програми, до моменту заперечення проти обробки з метою прямого маркетингу, і після цього періоду часу, протягом якого положення законодавства наказують зберігання даних, однак, не коротше, ніж протягом терміну давності для пред'явлення можливих претензій.

У зв'язку з обробкою персональних даних Вам надається право доступу до даних, зміни даних, видалення даних, обмеження обробки даних, передачі даних, право заперечити проти обробки Ваших даних для потреб прямого маркетингу, а також подати скарги до відповідних державних органів, також право відкликати в будь-який час надане згоду.


Operator al datelor Dvs personale este Barlinek S.A., cu sediul în Kielce, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, numit în continuare „Operator”. În cazul întrebărilor legate de prelucrarea datelor, vă recomandăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail daneosobowe.bsa@barlinek.com sau prin poșta tradițională trimisă la adresa Operatorului.

Datele personale vor fi procesate pentru a realiza un acord de cooperare, prin Platforma B2B, inclusiv plasarea și primirea comenzilor, (art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR (executarea contractului) iar, în cazul unui consimțământ corespunzător, pentru a participa și la programele de motivație organizate de Operator. (art. 6 alin.1 lit. a) GDPR (consimțământ) și art. 6 alin.1 lit. f) GDPR (interes legitim: promovarea produselor și serviciilor Operatorului). 

Destinatarii datelor Dvs. personale vor fi entitățile autorizate să proceseze date personale (inclusiv entități și angajați ai Grupului Barlinek) pe baza contractelor  semnate de încredințare sau a autorizațiilor, furnizorii de servicii IT, inclusiv cei care gestionează Platformă, precum și entități autorizate să primească date în baza dispozițiilor legii.

Datele dvs. personale vor fi stocate până la încheierea contractului care constituie baza pentru cooperare, în caz de exprimare a consimțământului de a participa la Programe până la retragerea consimțământului/încheierea Programului, până la ridicarea obiecțiunilor față de prelucrare în scopuri de marketing direct, iar după acest timp pentru perioadă în care legea impune stocarea datelor, însă nu mai puțin decât pentru perioada de prescriere a eventualelor revendicări.  

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: de a accesa conținutul datelor, de a le rectifica și de a le șterge, de a restricționa procesarea datelor, de a transfera date, de a obiecta prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct și de a depune plângeri către autoritățile de stat relevante (PUODO), precum și dreptul de a retrage consimțământul acordat în orice moment prin trimiterea declarației corespunzătoare la adresa Operatorului sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: daneosobowe.bsa@barlinek.com